Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
 • Facebooku
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

JAKIE INFORMACJE O KONSUMENTACH I KONTRAHENTACH NA STRONIE WWW SĄ DOPUSZCZALNE?

Przedsiębiorcy często informują na swoich stronach internetowych o swych klientach i kontrahentach. Tego rodzaju informacje mogą zwykle mieć charakter rekomendacji od klientów lub kontrahentów. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca zawsze powinien zachować ostrożność przy zamieszczaniu tego rodzaju informacji na stronie www, czyli tym samym ujawniając je praktycznie nieograniczonemu kręgowi odbiorców.

1. Kwestie wstępne.

Za klienta uznajemy konsumenta, ale także kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą, czyli osobę nabywającą towary lub usługi od danego przedsiębiorcy; najczęściej klientem będzie osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (czyli konsument – art. 221 K.c.). Za kontrahenta uznajemy zaś osobę prawną, jednostkę posiadającą zdolność prawną lub innego przedsiębiorcę, z którym danego przedsiębiorcę łączą więzi gospodarcze.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż zastosowanie będą miały zawsze – wobec wszystkich podmiotów (a więc również i innych niż osoby fizyczne) – przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych.

2. Procedura.

2.1. Kwestie wstępne

Rozważając kwestię informowania na stronie www, w katalogach lub ulotkach, prospektach, przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę przedmiot działalności czyli dostawy lub charakter świadczonych usług. Jest oczywistym, iż w przypadku niektórych produktów lub usług nie może być jakiegokolwiek informowania o klientach bądź kontrahentach ponieważ zachodzić będzie szczególna ochrona prywatności lub umowna klauzula o poufności.

Jeżeli dany rodzaj działalności pozwala zwyczajowo na informowanie o klientach lub kontrahentach, to przedsiębiorca musi precyzyjnie określić jaki jest cel oraz sposób tego informowania i na tej podstawie wstępnie zadecydować, jakie konkretnie informacje miałyby być ujawnione.

Przedsiębiorca powinien ustalić jakie dane miałyby być publikowane (najczęściej imię, nazwisko – w przypadku osób fizycznych bądź firma lub nazwa i oznaczenie formy prawnej – w przypadku innych podmiotów), także czy jest to tzw. „logo” czyli znak słowno-graficzny zarejestrowany także jako znak towarowy.

Następnie przedsiębiorca powinien zweryfikować, czy obowiązujące powszechnie przepisy dopuszczają ujawnianie danych informacji o jego klientach. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przepisy:

 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
 • Kodeksu cywilnego (art. 23 i 24 w zw. z art. 43 K.c.) oraz
 • przepisy regulujące prowadzenie danej działalności gospodarczej.

Jeżeli ograniczenie lub zakaz nie wynika z przepisów ogólnych to należy sprawdzić umowę, czy dopuszcza określony zakres upublicznienia danych klienta.

2.2. Zgoda podmiotów

Niezależnie od tego, czy przepisy prawa dopuszczają informowanie o klientach lub kontrahentach, należy zweryfikować treść umów łączących przedsiębiorcę z jego klientami co do zastrzeżenia w poufności faktu zawarcia umowy lub określonych jej treści i zawarcia zgody na informowanie o kliencie i przedmiocie umowy.

W przypadku gdy w tych umowach jest zastrzeżony obowiązek zachowania kontraktu w poufności, to bez ich uprzedniej zmiany nie będzie możliwe zamieszczanie na stronie informacji o stronach tych umów (klientach lub kontrahentach). Jeżeli już w umowie przewidziano upublicznienie faktu zawarcia kontraktu, to należy domniemywać, że jest zgoda na ujawnienie klienta.

W przypadku braku konkretnej zgody w umowie, należy przyjąć, iż konieczne będzie uprzednie uzyskanie zgody klientów na zamieszczanie informacji o nich na stronie internetowej. Może to być aneks do umowy lub oświadczenie zawarte na piśmie klienta do przedsiębiorcy, a może być to również przedmiot odrębnego uzgodnienia – po wykonaniu usługi lub dostawie towaru. Przedsiębiorca zwracając się o udzielenie zgody musi precyzyjnie poinformować jakie konkretnie dane oraz informacje chciałby zamieścić. Mogą to być następujące informacje:

 • imię, nazwisko lub firma albo nazwa i oznaczenie formy prawnej,
 • przedmiot dostaw lub świadczonych usług,
 • czas dostaw lub okres świadczenia,
 • opinię danego podmiotu o jakości produktów lub usług danego przedsiębiorcy,
 • prawo do posługiwania się logo (znakiem towarowym).

Przedsiębiorca ma obowiązek również poinformować o adresie strony www lub materiałach informacyjnych, na których zamierza zamieścić ww. dane oraz okresie ich publikacji. Przedsiębiorca powinien też uzgodnić z klientem bądź kontrahentem zasady aktualizowania danych. Może chodzić tu o takie sytuacje jak zaprzestanie współpracy z danym przedsiębiorcą, zmianę formy prawnej klientów lub kontrahentów jego firmy, lub przedmiotu działalności bądź zmianę składu osobowego wspólników lub władz np. zarządu. W szczególności w przypadku odwołania członka zarządu przedsiębiorcy będącego kontrahentem, jej nowe kierownictwo przykładowo może sobie nie życzyć eksponowania w tekście informacji lub dokumentu podpisanego przez poprzedniego członka ich zarządu.
W przypadku zawarcia odrębnej umowy o informacji należy w niej określić:

 • strony,
 • kogo – jakiego podmiotu i osób (np. skład zarządu) będzie dotyczyć informacja,
 • co będzie ta informacja obejmować,
 • na jakiej stronie / stronach będzie zamieszczona (adres), oraz
 • przez jaki okres będzie eksponowana,
 • zasady modyfikowania informacji – w szczególności w jakim czasie przedsiębiorca eksponujący informację powinien doprowadzić do zmian na stronie / stronach internetowych.

Są to podstawowe kwestie jakie powinny zostać uzgodnione.

2.3. Publikacja i ochrona informacji

Przedsiębiorca zamieszczając informacje na swojej stronie internetowej powinien zadbać o jej aktualizację oraz bezpieczeństwo – celem uniknięcia zniekształcenia lub zmiany danych w wyniku nieuprawnionej ingerencji – w szczególności w sposób prowadzący do naruszenia dóbr osobistych jego, czy podmiotów, których dane zamieścił na swej stronie.

Przedsiębiorca powinien także w odpowiednim czasie reagować na żądanie usunięcia lub modyfikacji danych, lub informacji ze strony klienta, lub kontrahenta. Powinien też powiadamiać o każdej zmianie jakiej dokonuje w zakresie formy i treści informacji o kliencie.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Bp. Świrskiego 41

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem