Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

ZAREJESTROWANIE PRZEDSIĘBIORCY W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH (BDO).

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów jest prowadzona wyłącznie elektronicz­nie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opako­waniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Kto ma obowiązek sprawozdawczości do BDO?

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:     

- sklepy spożywcze,

- sklepy wielkopowierzchniowe,

- firmy budowlane, remontowe,

- gabinety lekarskie,

- gabinety stomatologiczne,

- gabinety kosmetyczne,

- zakłady fryzjerskie,

- producenci baterii i akumulatorów,

- producenci pojazdów,

- producenci opakowań,

- producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

- rolnicy powyżej 75 ha ziemi,

- warsztaty samochodowe,

- warsztaty rzemieślnicze,

- zakłady produkcyjne,

- prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Odpady zwolnione z obowiązku ewidencji

O tym, jak będzie to w praktyce wy­glądało, stanowi ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenie z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obo­wiązku prowadzenia ewidencji odpa­dów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1431). Przykładowo nie trzeba ewidencjonować tworzyw sztucznych w ilości do 5 Mg/rok, odchodów zwie­rzęcych, odpadowej masy roślinnej.

 

Wysokie kary za uchylanie się od obowiązków

Niespełnienie obowiązku ustawo­wego, a mianowicie nie wpisania się do rejestru BDO, grozi wysokimi krami pieniężnymi, rzędu od 1 000 do nawet 1 mln zł. Nałożenie kary będzie moż­liwe także za nieumieszczanie indy­widualnego numeru rejestrowego na dokumentach, które sporządzane są w związku z prowadzoną działalnością.

Nowe obowiązki

Od nowego roku pojawiła się karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) dla podmiotu odbierające­go odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwa­rzanie i transportującego te odpady. Nadal trzeba raz w miesiącu wypeł­niać kartę ewidencji odpadu (KEO), a także w terminie do 15 marca za rok poprzedni przesłać do rejestru rocz­ne zestawienie danych o odpadach dla marszałka województwa. Karty ewidencji i przekazania odpadów za­wierają sporo, szczegółowych danych. W KPOK trzeba wpisać datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, roz­poczęcia transportu do następnego posiadacza, jak również – przejęcia odpadów przez następnego posiada­cza. KPO trzeba wygenerować i mieć pod ręką potwierdzenie utwo­rzenia, bo jego brak w trakcie trans­portu może skutkować nałożeniem grzywny. Ma to umożliwić śledzenie drogi odpadów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ponadto posiadacz, który przekazuje odpady do prowadzo­nych przez siebie miejsc zbierania lub przetwarzania odpadów, niezwłocz­nie, każdorazowo po ich przekazaniu, powinien dodawać w BDO informacje o masie odpadów oraz o dacie i godzinie ich przekazania. Transportujący odpa­dy potwierdza ich transport w BDO niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem