Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Marcowe zmiany w przepisach

Od dnia 1 marca br. weszły w życie ważne zmiany w prawie spółek, mają istotny wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce.

Od dnia 1 marca br. weszły w życie ważne zmiany w prawie spółek, które mają istotny wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce.

Kodeks spółek handlowych:

   1). Ograniczono swobodę składania rezygnacji przez członka zarządu spółki, w sytuacji gdyby taka rezygnacja doprowadziła do nieobsadzenia stanowiska członka zarządu w spółce (zarząd jednoosobowy, rezygnacja przez wszystkich członków w tym samym czasie). Aby rezygnacja stała się skuteczna, członek zarządu musi zwołać zgromadzenie wspólników, dołączyć swoją rezygnację do zaproszenia oraz pełnić funkcję do dnia zgromadzenia (analogicznie w spółkach akcyjnych, jeżeli zabraknie prawidłowo obsadzonej rady nadzorczej).

   2). Ułatwiono zasady zatwierdzania rocznych sprawozdań przez wspólników spółek z o.o. poprzez umożliwienie pisemnego podjęcia uchwał, czyli bez odbycia zgromadzenia wspólników w Polsce (w tzw. „trybie obiegowym”).

   3). Doprecyzowano pojęcie dnia dywidendy oraz określono reguły zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych na poczet dywidendy w sytuacji, gdy spółka w danym roku obrotowym poniosła stratę albo nie osiągnęła odpowiedniego poziomu zysku.

Kodeks cywilny:

Uregulowano zasady potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej (np. jako członek zarządu) bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu (tzw. ,,fałszywy organ”). W takiej sytuacji ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta (najczęściej przez aktualny zarząd).

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2019 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza od 1 marca 2019 r. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte są świadczenia przyznane przed 1 marca 2019 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2019 r.

Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą jego wypłaty.

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

     * 70 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,

     * 52,50 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

     * 35 zł - w przypadku emerytur częściowych.

Gwarancja podwyższenia o co najmniej 70 zł nie dotyczy emerytur, które 28 lutego 2019 roku przysługiwały w kwocie niższej niż 1 029,80 zł., do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia do świadczenia najniższego.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2019 r. kwota bazowa wynosi 4 003,88 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

     * zgłoszony po 28 lutego 2019 r. lub

     * zgłoszony przed 1 marca 2019 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28.02.2019 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2019 r. obowiązują również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019 r. wynoszą:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1 100 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1 320 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 990 zł.

Kwoty  dodatków/świadczeń  oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca 2019 r. znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2019 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń    Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 39) oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.
Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem