Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Co zmieniło się w przepisach w marcu 2019?

Nowe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

Od dnia 1 marca 2019 r. należy stosować nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, a także świadczenia rehabilitacyjnego. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej, a nie procentowej.

Dokonując potrącenia z zasiłku z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), należy posiłkować się przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 140-141). Oznacza to, że trzeba stosować właściwe dla świadczeń emerytalno-rentowych granice potrącenia i kwoty wolne od potrąceń. O ile granice potrącenia (maksymalne kwoty, jakie można potrącić) nie uległy zmianie, wzrosły kwoty wolne od potrąceń (minimum, jakie należy zapewnić osobie uprawnionej do zasiłku z FUS). Kwoty wolne od potrąceń podlegają bowiem waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków obowiązują w wysokości właściwej dla rodzaju tytułu egzekucyjnego lub innego potrącenia. Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń obowiązujące od 1 marca 2019 r. (przy założeniu, że świadczenie przysługuje za cały miesiąc):

514,30 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

848,60 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

678,88 zł - przy potrącaniu m.in.:

 - kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;

 - kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 - zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;

 - zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo  do emerytury lub renty;

205,72 zł - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem