call phone_android eMKa - pobierz
 • Facebooku
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 
Prawo

Blog

oraz nasze publikacje

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – zmiany w prawie od stycznia 2019 r.

Poniżej cytujemy fragment ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Poniżej cytujemy fragment ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244) nowelizującej także Kodeks pracy:

„Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 2373 po § 21 dodaje się § 22 –24 w brzmieniu:
  „§ 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.
  § 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
  § 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.”;
 2. w art. 23711 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.”.

Jak wyglądają więc szkolenia w dziedzinie bhp po zmianach od dnia 1.01.2019 r.?

Firmy zakwalifikowane do III kategorii ryzyka lub niższej mają obowiązek zapewnić szkolenie wstępne bhp dla wszystkich pracowników oraz okresowe dla:

 - kadry kierowniczej,

 - stanowisk robotniczych,

 - innych pracowników, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne lub szkodliwe,

 - pracowników inżynieryjno-technicznych,

 - służb bhp.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych nie jest obowiązkowe. Podczas kontroli PIP firmy, które zrezygnują z organizowania ww. szkolenia będą musiały udowodnić, w której grupie ryzyka się znajdują.

Grupa ryzyka 3. wg ZUS, czyli które firmy są zwolnione z obowiązkowych szkoleń bhp dla pracowników biurowych

 - Według klasyfikacji ZUS branże, w których szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych przestało obowiązywać to:

 - Produkcja odzieży

 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 - Informacja i komunikacja

 - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 - Edukacja

 - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 - Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Konsekwencje za brak wymaganych szkoleń bhp

W sytuacji kiedy pracodawca nie przeszkoli swoich pracowników zgodnie z wymaganymi przepisami inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie kontroli może nałożyć mandat. Szkolenia bhp są najważniejszym spośród wszystkich obowiązków bhp. Zgodnie z art. 283 Kodeksu pracy inspektor PIP może nałożyć mandat od 1 000 do 30 000 zł. W praktyce takie kary są z „niższej” półki, szczególnie za brak szkolenia bhp dla pracowników biurowych. Kary nakładane są w formie mandatu karnego, dlatego – rzecz jasna – nakładane są na osobę: pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami, która dopuszcza pracowników do pracy bez właściwego przeszkolenia. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z ww. szkoleń warto mieć pewność do której kategorii ryzyka została zakwalifikowana dana firma.

 

Źródło: Biuetyn Informacyjny KODEKSU - Marzec 2019 r.

 

 

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Bp. Świrskiego 41

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem