Zadzwoń teraz
phone_in_talk
call
  • Facebooku
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
 
Odszkodowania

Blog

oraz nasze publikacje

Jak postępować, w przypadku, gdy uszkodzimy samochód w dziurze na drodze?

Polskie prawo zobowiązuje zarządcę drogi do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni drogi, za którą on odpowiada. Jeśli więc zdarzy się sytuacja, że wskutek wjechania w dziurę w drodze uszkodzimy sobie samochód, możemy wystąpić o odszkodowanie za powstałe w pojeździe szkody.

Aby skutecznie dochodzić roszczeń musimy podjąć następujące działania:

  • zgromadzić odpowiednie dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie
  • ustalić zarządcę, który odpowiada za drogę/chodnik na którym doszło do szkody, gdyż to właśnie on będzie zobowiązany do wypłaty nam świadczenia.

Po wypadku od razu zacznij gromadzić dowody – ułatwi to uzyskanie należnego odszkodowania.

Zgromadzone dowody ułatwią nam udowodnienie winy podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie nawierzchni drogi/chodnika we właściwym stanie i tym samym uzyskanie świadczenia. Aby dowody nie uległy zatarciu trzeba je gromadzić jak najszybciej. Zdarza się, że zaraz po wypadku podejmowane są działania naprawy uszkodzonego fragmentu drogi/chodnika i potwierdzenie okoliczności zdarzenia jest wtedy trudne, czasem wręcz niemożliwe do udokumentowania. Warto zatem zaraz po zdarzeniu zadbać o to, by sfotografować miejsce zdarzenia, poprosić świadków o oświadczenia. Na pewno będzie to pomocne przy uprawdopodobnieniu winy po stronie sprawcy.

Kto odpowiada za utrzymanie drogi/chodnika w dobrym stanie?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do obowiązków zarządcy drogi należy utrzymanie jej w należytym stanie, umożliwiającym bezpieczne użytkowanie. Wszelkie ubytki w drodze/chodniku utrudniające bezpieczeństwo ruchu powinny być należycie oznakowane, jeżeli odcinek drogi jest zalesiony i występuje tam zwierzyna leśna – powinien informować o tym znak drogowy, w okresie jesienno – zimowym zarządca musi sprzątać liście, śnieg, błoto pośniegowe. Orzecznictwo sądowe jasno mówi – „drogi publiczne muszą być utrzymane w stanie wykluczającym narażenie ich użytkowników na wypadek, pozostający w wyłącznym i bezpośrednim związku przyczynowym z korzystaniem z nich.” (wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1980 r. sygn. akt II CR 316/80).

Kto zapłaci za uszkodzone auto?

Swoje roszczenia dotyczące uszkodzenia pojazdu przez najechanie na dziurę kierujemy zawsze do zarządcy drogi, na którego nałożony został obowiązek naprawienia szkody powstałej na zarządzanym przez niego terenie. W świetle przepisów prawa (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) za stan poszczególnych kategorii dróg/chodników odpowiadają:

 - drogi krajowej – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad;
 - drogi wojewódzkiej – zarząd województwa;
 - drogi powiatowej – zarząd powiatu;
 - drogi gminnej – wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 - autostrady płatnej – jeżeli nie określono inaczej w umowie koncesyjnej – podmiot będący koncesjonariuszem;
 - drogi wewnętrznej – podmiot zarządzającego nieruchomością – może to być np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba (firma) będąca właścicielem danego terenu;
 - chodników bezpośrednio przy granicy posesji – właściciel posesji;
 - chodników będących otoczeniem drogi publicznej – zarządca drogi publicznej (należy ustalić, do której z wyżej wskazanych kategorii należy droga, przy której znajduje się chodnik);
 - przystanków, wydzielonych torowisk tramwajowych – zakłady komunikacji, które użytkują przystanek bądź torowisko.

Jeżeli mamy wątpliwości, kto jest zarządcą konkretnej drogi, informacje uzyskamy na policji lub w urzędzie gminy.

Zarządcy dróg nie mają prawnego obowiązku opłacania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Występując z roszczeniem, należy pamiętać, że pomimo iż zarządy dróg nie muszą posiadać ubezpieczenia OC, obecnie korzystają z niego coraz powszechniej. Dlatego też zgodnie z art. 822 § 4 k.c. o wypłatę świadczenie możemy zwracać się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który udziela takim podmiotom ochrony ubezpieczeniowej z tytułu OC.

Najczęstsze trudności w procesie uzyskania odszkodowania za uszkodzenie samochodu.

Stosowana powszechnie przez zakłady ubezpieczeń praktyka likwidacji szkód z ubezpieczenia OC zarządców dróg budzi wiele wątpliwości. Podstawowym problemem jest przerzucanie ciężaru dowodu na poszkodowanych i tym samym wskazywanie na bezwzględną konieczność udowodnienia przez poszkodowanego winy po stronie zarządu drogi abstrahując od swoich obowiązków w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia jako ubezpieczyciela sprawcy. Inny, równie istotny problemem, pojawia się w odniesieniu do szkód powstałych w okresie zimowym. Utrzymanie drogi w tym czasie w stanie całkowitego bezpieczeństwa jest często technicznie niemożliwe do wykonania. Uszkodzenie pojazdu na skutek śliskości drogi nie daje zatem podstawy do przyjęcia odpowiedzialności po stronie zarządcy i twierdzenia, że nie dopełnił on ciążących na nim obowiązków polegających na usunięciu lodu, śniegu czy gołoledzi. W każdym wypadku należy wyjaśnić i ustalić, czy przyczyną złego stanu drogi były zaniedbania służby drogowej.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonego pełnomocnika.

Aby skutecznie walczyć o swoje prawa i otrzymać wysokie odszkodowanie za powstałą szkodę warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – który powołując się na właściwe podstawy prawne, uzyska w naszym imieniu odszkodowanie.

Kolejne wpisy

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 122

local_phone25 644 00 20emailbiuro@mk-finanse.pl
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem